Informasjon om Bergen Fiber sitt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold 

Bergen Fiber AS er omfattet av åpenhetsloven og er gjennom denne pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

Bergen Fiber AS bygger ut og leverer fiber til privat-, borettslag/sameie- og utbyggermarkedet i Bergensregionen. Gjennom samarbeid med Altibox leverer vi TV- og internettjenester til over 60.000 privatkunder. Bergen Fiber AS er eid av Eviny AS (62,71 %) og Lyse Fiberinvest AS (37,29 %). Selskapet har cirka 50 ansatte og har kontorer på Kokstadflaten i Bergen.  

Ansvarligheten til Bergen Fiber AS er forankret i våre etiske retningslinjer. Selskapet har interne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.  

Bergen Fiber jobber med å etablere gode prosesser for aktsomhetsvurdering i selskapet. Det er gjennomført en risikovurdering av leverandørkjeden og forretningspartnere for å identifisere risikoområder i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har ikke identifisert negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative påvirkning på menneskerettigheter. 

Bergen Fiber vil i det videre arbeidet vise aktsomhet spesielt mot leverandører av kundeutstyr og materiell. Dette er utstyr som normalt er produsert i lavkostland. Utstyret Bergen Fiber benytter er i stor grad levert av vår samarbeidspartner Altibox. Vi har også besluttet å jobbe med å forbedre selskapets innkjøpsrutiner for å sikre bevisstheten rundt fare for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved alle kontraktsinngåelser.  

Dersom det kommer frem at det internt i selskapet, hos leverandører eller forretningspartnere, foregår brudd på grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold, vil Bergen Fiber AS øyeblikkelig ta tak i dette.  

Ved eventuelle tiltak vil Bergen Fiber AS ta en aktiv rolle for å sikre at tiltakene blir fulgt opp og informere berørte parter om tiltakene som blir satt i gang.   

Vi vil samarbeide med berørte parter for å sikre gjenoppretting og eventuell erstatning i forbindelse med brudd på grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold.  

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som vi møter hos oss selv, hos forretningspartnere eller andre i leverandørkjeden, kan du sende en henvendelse på e-post apenhet@bergenfiber.no.  Vi gjør oppmerksom på at krav om opplysninger kan avslås på noen grunnlag (jmfr åpenhetsloven § 6). Du vil få svar på din henvendelse senest tre uker etter at du sendte din henvendelse.